Νομοθεσία

Νόμος 4178/2013 Τακτοποίηση Αυθαιρέτων κτισμάτων
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=HP2Ltf5Af%2BU%3D&tabid=37&language=el-GR
Νόμος 4014/2011 Ρύθμιση και Τακτοποίηση Αυθαιρέτων κτισμάτων
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=en-US
Νόμος 3843/2010 Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων και Άλλων χώρων
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=YfxDQHxsGvY%3D&tabid=512