Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το Ν.3518/2006 στο άρθρο 27, παρ.4,5,6 αναφέρεται:
4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/ 1940 (ΦΕΚ 145 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύ− θερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς. 6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.» 

Η λύση δόθηκε πριν μερικές μέρες και ισχύει το εξής:
Υπολογίζοντας την νόμιμη αμοιβή ενός έργου  ο μηχανικός, μπορεί να πληρώσει το 10% επί της νόμιμης αμοιβής συν το ΦΠΑ 24% και να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα από το ΤΣΜΕΔΕ για το συγκεκριμένο έργο και να διεκπεραιώσει ότι τον αφορά. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν οφειλές προήγουμενων ετών.

Επιτέλους ένα καλό νέο!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: